• 25 LIS 20
  • 0
  Informacje o przenoszeniu dokumentacji medycznej do NZOZ ,,Nasze Zdrowie”

  Informacje o przenoszeniu dokumentacji medycznej do NZOZ ,,Nasze Zdrowie”

  Szanowni Państwo, odpowiadając na liczne pytania o przenoszenie dokumentacji medycznej do NZOZ „Nasze Zdrowie”, w związku ze zmianą przychodni, do której byli Państwo poprzednio zapisani, informujemy, że w każdym czasie mogą Państwo złożyć w poprzedniej placówce medycznej wniosek o wydanie Państwu kopii Państwa dokumentacji medycznej.

  Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

  W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej mogą zwrócić się Państwo do poprzedniej przychodni, nie jest wymagana forma pisemna wniosku. Swoje żądanie można złożyć także ustnie lub
  elektronicznie. Przychodnia nie może pobrać od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej. Podmioty udostępniające dokumentację medyczną nie mogą żądać wskazania celu jej udostępnienia.

  Przychodnia nie może także uzależniać udostępnienia pacjentowi wyników badań diagnostycznych, w tym wykonanych w ramach środków publicznych, od wcześniejszej wizyty u lekarza, który zlecił wykonanie tych badań. Wyniki badań stają się częścią dokumentacji medycznej i podlegają ogólnym zasadom jej udostępniania.

  Poniżej udostępniamy państwu wzór Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej pacjenta.

  wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej.docx

  wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej.pdf